Werkwijze

Trajectbegeleiding van a tot z

Een compleet bouwproject van idee tot de uiteindelijke kas of teeltcel kan, door bijvoorbeeld herontwikkeling, subsidie- of vergunningsaanvragen, een lange doorlooptijd hebben. Dit kan soms oplopen tot meerdere jaren. Vyverberg heeft de ervaring en expertise om alle fasen van een dergelijk omvangrijk traject optimaal te begeleiden. Hierdoor kan de teler zich concentreren op de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf. Wij maken hierbij een onderverdeling in drie fasen: een ontwerpfase, een bouwfase en de uiteindelijke bedrijfsvoering.

Ontwerp fase

Voorlopig ontwerp

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie kan Vyverberg het ontwerp verzorgen. Hierbij gaan we uit van de wensen van de klant en houden we rekening met bestemmingsplannen, vergunningen, welstand en bouwtechnische eisen. Naast de kas kunnen ook de bedrijfsruimte, technische installaties en logistieke processen meegenomen worden in het ontwerp.

Tenslotte hebben we ook de expertise in huis om de klant te ondersteunen bij de aanvraag van subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld het certificaat Groen Label Kas (GLK) of de Energie-InvesteringsAftrek (EIA).

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is de blauwdruk van de uiteindelijke kas of teeltcel. Daarnaast verzorgen wij metingen en rapportages die nodig zijn voor het aanvragen van vergunningen of keurmerken.

Vyverberg schrijft de bestekken, maakt een begroting en verzorgt de projectplanning (Gantt Chart). Tijdens de aanbesteding vragen we, in overleg met de klant, offertes aan bij verschillende leveranciers en voeren hier een vergelijkingscontrole op uit. Vervolgens organiseren we een overleg met meerdere leveranciers per onderdeel en selecteren samen met de klant de juiste leverancier.

Bouw fase

Bouwbegeleiding

Vyverberg heeft ervaring in het onafhankelijk en deskundig aansturen van meerdere partijen met soms tegenstrijdige belangen. Voorafgaand aan de bouw voeren wij het technisch vooroverleg met alle aannemers en installateurs. Vervolgens begeleiden we het bouwrijp maken van het land en de aansluitende bouw. Wij zitten de bouwvergaderingen voor en controleren de voortgang en uitvoering ter plaatse.

Oplevering

Nadat de bouw is afgerond is gebouwd, kan de teeltvoorbereiding van start gaan. Wanneer alle installaties zijn ingeregeld wordt het project opgeleverd en kan de teler de kas of teeltcel in gebruik nemen.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Vyverberg biedt hiernaast verschillende aanvullende diensten aan. Zo kunnen wij berekenen of een investering rendabel is, de projectadministratie voor onze rekening nemen en hebben wij modules voor veiligheid, optimalisatie en 3D visualisatie. 

Projectadministratie

Vyverberg kan tijdens een project ook de projectadministratie voor zijn rekening nemen. Door tijdens het proces alle acties goed te documenteren, kan er adequaat worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden of voortschrijdend inzicht. Na oplevering kan ook eenvoudig een ‘as-build’-documentatie worden opgemaakt.

Haalbaarheidsberekening

Grote investeringen vragen vooraf om een zo compleet mogelijk beeld van de toekomstige situatie. De module haalbaarheidsberekeningen kan meer duidelijkheid geven over de terug verdien tijd van een investering.

Veiligheid

Tijdens een bouwproject moet er door iedereen veilig gewerkt kunnen worden op de bouwlocatie. Vyverberg kan een Veiligheid & Gezondheidsplan (V&G) opstellen en dit vervolgens monitoren. Hierbij hanteren wij de door de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) opgestelde regelgeving.

Optimalisatie

Efficiënter omgaan met energie en energiebronnen kan vaak voor veel besparing zorgen. Vyverberg kan de installaties en systemen in kaart brengen en een optimalisatieplan opstellen, wat leidt tot een lager energieverbruik en dus een kostenbesparing.

3D visualisatie

Tegenwoordig maken wij van elke, nieuw gebouwde omgeving een 3D model. Met een visualisatie programma is het mogelijk om met behulp van een 3D bril een kijkje te nemen in een nog niet gebouwde kas, teeltcel of voorgebouw. Hierdoor kunnen wij onze klanten, voordat er ook maar een paal in de grond staat, een goed beeld geven van een toekomstige situatie.

De bouwstenen in het proces

Naast deze procesmatige opzet van het bouwproject heeft Vyverberg ook de fysieke onderdelen van een kas of teeltcel overzichtelijk in beeld gebracht. Al deze onderdelen bij elkaar, die ook nog in belangrijke mate van elkaar afhankelijk zijn, kunnen een complexe puzzel opleveren. Vyverberg kan hierbij ondersteuning bieden, ook wanneer slechts een selectie van deze bouwstenen wordt gekozen. Wij onderscheiden twaalf bouwstenen, die hieronder kort worden omschreven.

Wil jij verder praten over het realiseren van jouw droom?

Neem dan contact op met een van ons!