Vyverberg helpt ondernemers in de
glastuinbouw bij het realiseren van hun droom…

Als onafhankelijk bureau begeleidt Vyverberg ondernemers en investeerders met complexe investeringsprojecten in de (inter)nationale voedsel- en tuinbouwsector. Hierbij stellen we een economisch gezonde bedrijfsvoering én bijdragen aan een duurzame wereld voorop.

Een compleet bouwproject van idee tot ingeregelde kas kan door bijvoorbeeld herontwikkeling, subsidie- of vergunningsaanvragen een lange doorlooptijd hebben. Soms zelfs meerdere jaren. Vyverberg heeft de ervaring en expertise om alle fases van zo’n omvangrijk traject optimaal te begeleiden, zodat de teler zich volledig kan concentreren op het besturen van zijn bedrijf. Wij maken daarbij een onderverdeling in drie fasen.

design

Ontwerp

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie kan Vyverberg het ontwerp verzorgen. Hierbij gaan we uit van uw wensen en houden we rekening met bestemmingsplannen, vergunningen, welstand en bouwtechnische eisen. Naast de kas kunnen bedrijfsruimtes, technische installaties en logistieke processen in het ontwerp worden meegenomen. Vyverberg verzorgt de haalbaarheidsstudie, maakt bestekken en schrijft een begroting. Ook kunnen we helpen bij de aanvraag van subsidieregelingen zoals het certificaat Groen Label Kas (GLK) en de Energie Investeringsaftrek (EIA).

building

Bouw

Het onafhankelijk, zakelijk en deskundig aansturen van meerdere partijen -met soms tegenstrijdige belangen- is een van onze specialiteiten. Voorafgaand aan de bouw voeren wij het technisch vooroverleg met alle aannemers en installateurs. We begeleiden het bouwrijp maken van het land, en stellen een Veiligheid & Gezondheidsplan op. Daarna begeleiden we de bouw, zitten de bouwvergaderingen voor, controleren de voortgang en uitvoering ter plaatse. Uiteraard begeleiden we het inregelen van alle installaties, en dragen wij zorg voor de oplevering van het project. Gedurende het bouwproject kunnen wij ook de financiële controle verzorgen of de volledige financiële directie over het project voeren.

operations

Bedrijfsvoering

Vyverberg biedt een breed scala aan aanvullende diensten. We verzorgen metingen en rapportages die nodig zijn voor het aanvragen van vergunningen of keurmerken. Vyverberg kan ook modellen opstellen, op basis waarvan toekomstig energie- of waterverbruik kan worden voorspeld. Hierdoor worden verbruikskosten vooraf duidelijk, wat helpt bij de toekomstplanning van uw bedrijf en bij investeringsplannen. Uiteraard kunnen wij ook samen met u een investeringsplan opstellen. Tenslotte zijn wij gecertificeerd taxateur van tuinbouwbedrijven.

Bouwstenen van het project

Naast deze procesmatige opzet van het bouwproject heeft Vyverberg ook de fysieke onderdelen van een kas overzichtelijk in beeld gebracht. Al deze onderdelen bij elkaar, die ook nog in belangrijke mate van elkaar afhankelijk zijn, kunnen een complexe puzzel opleveren. Vyverberg kan u daarbij ondersteunen, ook wanneer u een selectie aan bouwstenen kiest. Wij onderscheiden twaalf bouwstenen, die hieronder kort worden toegelicht.

Grondwerk

Grond op de juiste wijze bouwrijp maken is een belangrijk basis voor een succesvol project. Er moeten diverse onderzoeken plaatsvinden voor zowel de technische uitwerking als het vergunningentraject. Hierbij kunt u denken aan sondering- en bodemonderzoeken. Daarnaast kan ook het bestemmingsplan aanvullend onderzoek vereisen.

Voorzieningen

Diverse partijen zullen leidingen en kabels in de grond willen leggen. Deze worden op voorhand geïnventariseerd in een eenduidig leidingplan. Hierbij wordt gekeken of de wensen voor de installaties aansluiten op de aanwezige nutsvoorzieningen. De voorzieningen moeten daarbij strategisch gesitueerd worden, zodat deze ook zijn voorbereid op toekomstige aanvullingen.

Voorgebouw

Het voorgebouw is doorgaans een combinatie van uitstraling en functionaliteit. De logistieke en kantoorfuncties van het voorgebouw moeten aansluiten bij de teelt en de medewerkers optimaal van dienst zijn. Daarnaast moeten ook eisen van de gemeente en de verzekering worden meegenomen in het ontwerp.

Kas

Geen teeltruimte is hetzelfde. Deze wordt ontworpen voor een specifieke teelt, waarbij een balans moet worden gevonden tussen de ruimte voor de teelt, de technische installaties en de energievoorzieningen, aangevuld met de wensen van de ondernemer.

Elektra

In de totale planning is elektra een complexe factor. Grondkabels moeten tijdens de graafwerkzaamheden in de grond worden gelegd, terwijl andere elektrotechnische componenten zoals besturingen, sensoren en computers, pas op het laatste moment kunnen worden aangesloten.

Scherming

Een belichte teelt vraagt andere schermdoeken dan wanneer scherming alleen wordt toegepast voor energiebesparing of lichtreductie. Daarnaast is het belangrijk om voor beter beveiligde schermsystemen te kiezen wanneer de installatie moeilijk bereikbaar is.

Klimaat

Het klimaat moet optimaal op de teelt kunnen worden afgestemd. Hierbij is het belangrijk dat de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk wordt ingezet om de warmte- en koude-installaties te voeden.

Water

Irrigatiesystemen zijn echte maatwerkoplossingen. Met innovatieve irrigatiemethoden worden per teelt de optimale natuurlijke groeiomstandigheden gecreëerd, met als doelstelling om minimaal afvalwater te produceren.
Lokale regelgeving speelt hier vanzelfsprekend ook een belangrijke rol bij.

Licht

Elke teelt vraagt om een eigen belichtingsstrategie. Het is hierbij niet alleen een kwestie van meer of minder licht en het juiste kleurenspectrum, maar in de klimaatberekeningen moet bijvoorbeeld ook de warmteontwikkeling van de toegepaste armaturen worden meegenomen. Hiernaast is ook de energie- beschikbaarheid van belang voor het kiezen van de juiste belichtingsarmaturen.

Teeltondersteuning

Elke teelt heeft zijn eigen teeltondersteunende installaties en voorzieningen. In een vroeg stadium van het kasontwerp wordt hier al rekening mee gehouden. Zo vergt hijsverwarming (verwarming die ‘meegroeit’ met de teelt) bijvoorbeeld een andere kasconstructie dan wanneer er op tafels wordt geteeld.

Energie voorziening

De energievoorziening wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering van een kas. Naast bekende bronnen als zonne- en windenergie, bio-installaties, warmtekrachtkoppeling (WKK), geothermie of een gasgestookte ketel zijn er nu ook innovatieve bronnen als een warmtepomp (water/water/lucht), warmte- en koudeinstallaties en energieopwekking uit belendende sloten beschikbaar. Het gaat er hierbij om, de juiste combinatie van mogelijkheden te vinden voor ieder project met inachtneming van de grilligheid van de kWh-kostprijs en de wetgever. Vyverberg kan een warmteprofiel opstellen, waarmee verschillende mogelijkheden kunnen worden doorgerekend om voor iedere situatie tot de optimale mix van voorzieningen te komen.

Projectadministratie

Tijdens de ontwerpfase brengen we het gehele project zo compleet mogelijk in beeld. In de bouwfase kunnen onvoorziene omstandigheden en voortschrijdend inzicht een reden zijn om het ontwerp aan te passen. Door dit tijdens het hele proces goed te documenteren blijft de bouwfase overzichtelijk en kan na oplevering een ‘as built’-documentatie worden opgemaakt.

Vyverberg is trots op de grote diversiteit aan
klanten en projecten

We werken met vele soorten teelt in binnen- en buitenland. We adviseren bij bouwtrajecten van 50 vierkante meter tot meerdere hectaren, met werkzaamheden die variëren van een taxatie tot begeleiding van een volledig nieuwbouwtraject.

Vyverberg heeft veel ervaring met energietechnologie zoals de warmtekrachtkoppeling, warmte- en koudeopslag, zonne- en windenergie, bio- installaties en Son-T en LED belichting. We kunnen uw energieverbruik inzichtelijk maken en de optimale mix van energietechnologie voor uw bedrijf bepalen.

Certificering

Vyverberg vindt het belangrijk om voorop te lopen op het terrein van kennis en innovatie. In dit kader werken wij volgens de actuele normen van ISSO 86/87/88, wat staat voor duurzamer, toekomstbestendiger, veiliger, deskundiger, kortom beter.

Daarnaast zijn wij er trots op dat wij in 2018 als eerste bureau in de glastuinbouw HortiQ zijn gecertificeerd. Dit bewijs van vakmanschap is een garantie dat er tijdens een bouwproces heldere procedures en criteria worden gevolgd. Dit keurmerk is opgesteld door AVAG, de brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw en installatiesector.

Het succes van Vyverberg zit in de mensen.

We vormen een hecht team van ervaren professionals die passie voor hun vak hebben, en een onafhankelijk en eerlijk advies durven geven.

Vyverberg werkt internationaal met een focus op Europa, gedreven door een toenemende vraag naar lokaal en duurzaam geteelde producten in (glazen) tuinbouwkassen.
Duurzame glastuinbouw slaagt naar ons idee wanneer deze nuttig en haalbaar is voor elke partij in de keten. De bijbehorende investeringen zijn alleen met een goede langetermijnvisie te verantwoorden. Door circulair gebruik van grondstoffen en energie en optimalisatie van de logistiek zorgen we samen met de klant dat een verantwoord teeltproduct in optimale conditie bij de consument terechtkomt.

Vyverberg vervult hier een voortrekkersrol. Onze expertise verbindt praktijk en theorie, en overstijgt afzonderlijke vakgebieden als logistiek, (energie)techniek en financiën. Wij zijn niet gebonden aan leveranciers, werken conform alle geldende richtlijnen en zijn als eerste adviesbureau binnen de sector gecertificeerd in Nederland. Samen met onze klanten dragen we bij aan een sector die koploper is in de wereld.